Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

admitere 2020

La cererea de înscriere la concurs, care se va desfășura de la 13.07.2020 până la 01.08.2020, se vor anexa:

1) cererea de înscriere la concurs;

2) certificatul de naştere/buletinul de identitate (copie);

3) actul de studii, în original cu anexa respectivă;

4) fotografii 3×4 cm, color;

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate / meserie), prevăzute în planul de admitere cu finanţare de la bugetul de stat, pentru următoarele categorii de candidaţi:

  1. a) copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
  2. b) copiii rămași fără ocrotire părintească;
  3. c) copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
  4. d) copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  5. e) copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
  6. f) copiii de etnie romă.

Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:

  • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
  • certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
  • certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
  • certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);

Candidaţii înmatriculați beneficiază de cazare în cămin,  de cantină, secţii de sport și cercuri.

 

Adresa: str. Calea Bălţului,

Soroca, cod 3004

Telefon: (230)22239, 22308, 22327, 22442

Lista elevilor înmatriculați Turul I