Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

STAGII DE PRACTICA

În perioada aprilie-mai, elevii anului IV, specialitatea Exploatarea tehnică a transportului auto, au efectuat stagiul de practică la specialitate – ce anticipează probele de absolvire, care este apogeul în procesul de dezvoltare şi formare a competenţelor profesionale generale şi speciale. O importanţă majoră, la încadrarea şi adaptarea cu succes a tânărului specialist în câmpul muncii după absolvire, este cunoaşterea particularităţilor de activitate la întreprinderile din domeniu şi posedarea deprinderilor practice de executare a sarcinilor. Elevii grupei TA 4/1 au realizat stagiul de practică în cadrul unităților economice. Acest stagiu de practică s-a finalizat prin susținerea publică a rapoartelor. Elevii au demonstrat realizarea activităţilor de selectare şi analiză a materialelor colectate, generarea propunerilor vizând îmbunătăţirea proceselor de producţie, asigurarea calităţii serviciilor prestate, optimizarea utilizării resurselor materiale şi energetice, diminuarea efectelor de poluare a mediului ambiant.

 

Prin intermediul Proiectului Uniunii Europene: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova(DevRAM), pentru elevii anului IV, ai IP CTAS, și anume grupa MA 4/1, au fost organizate 2 vizite de studiu: una la S.R.L.Dimilita-REX, s. Larga, r-nul Briceni, și alta la S.A. MOLDAGROTEHNICA, mun. Bălți.

Scopul principal al acestor vizite a fost studierea mașinilor, echipamentelor și tehnologiilor pentru complexul agroindustrial.

Tipurile și obiectivele stagiilor de practică

Planul-Cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar prevede următoarele tipuri de stagii de practică:

  1. practica de iniţiere în specialitate;
  2. practica de instruire;
  3. practica de specialitate: tehnologică, de exploatare, reparatii de masini,etc;
  4. practica ce anticipează probele de absolvire.

Tipurile, durata, perioada de desfășurare și numărul de credite alocat stagiilor de practică sunt determinate în planurile de învățământ, în strictă corespundere cu competențele profesionale solicitate specialistului într-un anumit domeniu de formare profesională.

Practica de iniţiere în specialitate familiarizează elevii cu bazele programului de formare profesională și asigură obținerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat. Acest tip de practică se realizează în instituţii de învățământ profesional tehnic, instituţii medico-sanitare, cabinete, laboratoare, ateliere, centre de calcul, staţiuni didactico-experimentale şi de cercetare, unităţi de producţie ale instituţiilor de învățământ profesional tehnic sau la unități economice de profil.

Practica de instruire se desfășoară în atelierele, laboratoarele și alte subdiviziuni ale instituţiilor de învățământ profesional tehnic sau, după caz, la unități economice. Stagiul de practică nominalizat are caracter instructiv individual în cadrul căruia elevul face cunoștință cu utilajele / echipamentele tehnologice, obţine îndemânări / abilităţi practice în deservirea acestor mecanisme / echipamente și / sau elaborează produsul / macheta conform curriculumului stagiului de practică.

Stagiile de practică de specialitate se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor, privind efectuarea atribuțiilor și sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor industriale, corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoștințelor teoretice prin studiul și cunoașterea metodologiei de aplicare a acestora în activitatea de producţie. Acest stagiu poate fi organizat și în atelierele instituției de învățământ, cu condiţia îndeplinirii curriculumului stagiului de practică respectiv.

Practica ce precede probele de absolvire are drept scop dezvoltarea continuă a abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum și documentarea, colectarea materialelor, informației, confecționarea produselor etc., necesare pentru susținerea probelor de absolvire / calificare sau în corespundere cu tema proiectului / lucrării de diplomă.