Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon

Senatul(Consiliul Elevilor)

Astăzi, 05.10.2022, Consiliul elevilor IP CTAS, ghidați de coordonatorul  Gîscă Liliana, de ziua Mondială a Educației, au pregătit surprize frumoase profesorilor instituției.

În curtea Colegiului, a răsunat muzica, iar profesorii au fost întâmpinați cu pâine și sare. În interiorul instituției, fiecare cadru didactic s-au membru al administrației era aplaudat și felicitat de elevi, astfel, aceștia exprimându-și respectul și recunoștința.

În același context, primăria mun. Soroca a venit cu un mesaj de felicitare pentru toate cadrele instituției implicate în procesul educațional. Primarul municipiului, Pilipețchi Lilia a decernat o diplomă directorului IP CTAS, Nesterenco Constantin, cu prilejul zilei Profesorului.

Astăzi, 21 septembrie, în incinta IP CTAS, a avut loc ședința Consiliului de Elevi.

Coordonatorul acestuia, Gîscă Liliana, împreună cu delegați din toate grupele au distribuit funcțiile, au aprobat planul de activitate, dar și au examinat instrucțiunile cu privire la funcționarea Consiliului de Elevi.

Regulament Consiliul Elevilor

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR

 

Capitolul 1

 

Dispoziţii generale

 

Art. 1   Consiliul elevilor al IP CTAS  se organizează conform Regulamentului de ordine interioară , a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi , destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.

Art. 2   Consiliul elevilor este  un grup de elevi aleşi democratic  care urmăreşte ca elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naţionalitate ori convingeri politice.

Art. 3   Consiliul elevilor  este un organism democratic prin care elevii exersează practicile democratice.

Art. 4  Consiliul elevilor promovează cooperarea , parteneriatul , munca în echipă , dezvoltarea personală a elevilor.

Art. 5   Consiliul elevilor apără drepturile copiilor şi pune în discuţie situaţii când acestea sunt încălcate.

Art. 6  Consiliul elevilor iniţiază , organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare .

Art. 7   Consiliul elevilor sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala.

Art. 8   Consiliul elevilor organizează acţiuni în comunitate ( strângere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale , acţiuni pe probleme de mediu ).

Art. 9  Consiliul elevilor include un cadru didactic numit de conducerea şcolii care are rolul de a sprijini şi îndruma activitatea lui.

Art. 10  Consiliul elevilor se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de către reprezentanţii claselor desemnaţi în consiliu.

Art. 11   Activităţile iniţiate de CE nu trebuie să contravină Regulamentului de ordine interioară , regulamentului şcolar şi legilor ţării.

 

Capitolul 2 

 

  Scopul 

Art. 1 . Scopul Consiliului elevilor al IP CTAS  Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor;

 • Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii , accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial , participativ-activ  al tinerei generaţii;
 • Implicarea activă în comunitate şi asumarea responsabilităţilor în contextul democraţiei participative;
 • Formarea atitudinilor şi comportamentelor necesare luării deciziilor;
 • Manifestarea spiritului de implicare , creativitate , flexibilitate şi respect reciproc ;
 • Comunicarea eficientă şi relaţionarea pozitivă a membrilor consiliului cu ceilalţi elevi ai şcolii.
 • Reprezentarea elevilor din şcoală în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate;
 • Rol consultativ pe lângă CA în problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular şi rol de decizie în activităţile extracurriculare.

 

Obiective 

Art. 2   Obiective generale ale 1   Consiliul elevilor al IP CTAS              

 

 • Crearea unui  mediu şcolar curat , primitor , care să le asigure elevilor securitate ;
 • Promovarea învăţării civismului , eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;
 • Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale ;
 • Elevii învaţă cum să ia decizii într-un mod corect şi responsabil , învaţă despre realităţile vieţii;
 •  Încurajarea cooperării , utilizarea energiilor pozitive ale elevilor şi reducerea indiferenţei , izolării şi înstrăinării acestora faţă de problemele şcolii;
 • Creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;
 • Sporirea prestigiului liceului prin acţiunile şi programele desfăşurate;
 • Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul şcolii în relaţiile  profesor-elev-părinte;
 • Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor , părinţilor cât şi ale profesorilor;
 • Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale , negocierea şi medierea lor;
 • Promovarea prin diferite activităţi unui mod de viaţă sănătos.

   Art. 3   Obiective  specifice al  Consiliul elevilor al IP CTAS  Organizarea de dezbateri , consfătuiri , precum şi alte activităţi similare pe teme propuse de elevi;

 •  Editarea , tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor din liceu;
 • Sesizarea anumitor disfuncţionalităţi din liceu şi remedierea acestora;
 • Acţiuni caritabile;
 • Activităţi de petrecere a timpului liber;
 • Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;

 

Azi,12.11.2021, sa desfășurat ședința CE, având ca scop organizarea și realizarea activităților planificate pentru luna noiembrie în regim on-line.

 

Tinerii din IP CTAS îndeamnă la Toleranță…

În contextul Zilei Internaționale a Toleranței, care este marcată pe data de 16 noiembrie, Consiliul Elevilor din IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca îndeamnă să fim toleranți. Asta ar însemna să avem îпțеlеgеrе și respect rесiрrос, dialog și соореrаге iпtrе culturi și ророаrе, реntru acceptarea și аргесiеrеа diveгsității și bogăției сulturаlе, а fоrmеlоr de ехрrimаrе și а calității поаstrе de ființe umane. Fiți toleranți, respectați drepturile celorlalți, la asta ne cheamă tinerii din IP CTAS.