Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca +373 230 22 327 Telefon
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

Raport de activitate

 

 RAPORT anual 2018-2019

2018 2019

2017 2018

2016 2017MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

 

MUNISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

AL REPUBLICII MOLDOVA

 

COLEGIUL  TEHNIC  AGRICOL  DIN  SOROCA

 

 

 

 

 

                                                                                        „ APROBAT „

                                                                         DIRECTORUL COLEGIULUI,

                                                                         DOCTOR ÎN PEDAGOGIE,

                                                                         CONFERENŢIAR UNIVERSITAR

 

                                                                          ___________  C.  NESTERENCO

 

 

 

 

R A P O R T

DESPRE ACTIVITATEA

COLEGIULUI TEHNIC AGRICOL DIN SOROCA

 

ÎN ANUL DE STUDII  2015 – 2016

 

 

 

 

                                                                                                   EXAMINAT

                                                                                  LA CONSILIUL PROFESORAL

                                                                                  PROCES – VERBAL NR. 3

                                                                                  DIN  _10.10.2016_

 

 

 

 

 

 

SOROCA,  2016

 

Informaţie cu privire la instituţie

 

Denumirea şi adresa.

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca este amplasat pe adresa: str. Calea Bălţului, 2, or. Soroca, MD-3004. Telefoanele de contact  (230) 2-23-27; (230) 2-23-08; (230) 2-24-42; fax (230) 2-23-27; (230) 2-24-42. Poşta electronică cnesterenco@yandex.rusorocacolegiu@mail.ru<  pagina web colegiiagricole.md

 

Descrierea generală a instituţiei.

Instituţia de învăţământ a fost fondată la 8 septembrie 1907. Colegiul a fost reorganizat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.415 din 22 iunie, 1992 „Cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţământ mediu cu profil agrar” (Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr.124 din 26 iunie, 1992), drept act de reorganizare al Sovhozului-Tehnicum de mecanizare şi  electrificare a agriculturii, creat prin Dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. 454 din 26 mai, 1961 şi Ordinul Ministerului Gospodăriei Săteşti al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, nr. 184 din 12 iunie 1961, în baza Sovhozului „Progres” şi al Tehnicumului de mecanizare şi electrificare a gospodăriei săteşti.

Prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului  nr. 4.4.4. din 27 octombrie, 2005 Colegiul a obţinut Certificatul de acreditare Seria AC nr. 0106.

 

Asigurarea pregătirii cadrelor de specialitate cu caracter aplicativ pentru economia naţională şi sfera sectorului agrar. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca se dovedește a fi  un exemplu al abordării în practică a măsurilor privind repunerea sistemului educațional pe făgașul normal. Este un adevărat lăcaş de cultură şi civilizaţie care tinde să aibă uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. Pentru atingerea acestui deziderat se încurajează dezvoltarea profesională a managerilor, în scopul aplicării corecte a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ, precum şi formarea continuă a cadrelor didactice, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate.

Obiective:

Obiective generale ale Colegiului pentru anul de studii 2015-2016 au fost:

– Evaluarea competenţelor cu scop de orientare și optimizare a învățării;

– Creşterea competitivităţii prin formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice;

– Monitorizarea frecvenţii în scopul prevenirii şi reducerii  absentismului;

– Asigurarea flexibilităţii conţinuturilor învăţării, adaptarea lor la realitatea cotidiană, la preocupările, interesele şi aptitudinile elevului;

– Modernizarea stagiilor de instruire practică în vederea formării unor competenţe profesionale înalte;

– Renovarea bazei tehnico – materiale şi didactice a instituţiei;

– Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, care să permită dobândirea  competenţelor cheie şi profesionale.

În vederea dezvoltării curriculare:

– Monitorizarea ofertei educaţionale a Colegiului în conformitate cu criteriile de monitorizare şi evaluare;

– Evaluarea ofertelor, dar şi a performanţelor educaţionale, în baza indicatorilor de performanţă;

– Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor elevilor;

– Monitorizarea şi evaluarea  activităţii  cadrelor didactice şi manageriale;

– Asigurarea calităţii în educaţie, cu accent pe creşterea gradului de realizare a indicatorilor de calitate.

În vederea dezvoltării resurselor umane:

– Realizarea unui sistem de comunicare rapidă, eficientă şi transparentă pe orizontal şi pe vertical;

– Consilierea managerilor în probleme de proiectare, îndrumare şi control;

– Promovarea unui management eficient, care să ducă la realizarea obiectivelor;

– Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane.

În vederea atragerii de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei  materiale:

– Colaborarea cu autorităţile publice locale;

– Sprijinirea dezvoltării unor parteneriate locale;

– Atragerea de resurse financiare şi materiale din grant-uri, sponsorizări etc..

În vederea dezvoltării relaţiilor comunitare:

– Gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare;

– Monitorizarea modului şi a gradului de alocare a fondurilor bugetare pentru infrastructura Colegiului.

Organe administrative:

Conform art. 3.5 din Statutul Colegiului Tehnic Agricol, organul suprem de dirijare în Colegiu este Consiliul Profesoral. Componenţa Consiliului Profesoral a fost instituită prin ordinul nr.105, din 08.09.2016, în baza deciziei Consiliului Profesoral, proces-verbal nr.1, din 08.09.2016.  La şedinţă Consiliului Profesoral nr.2, din 19.09.2016 a fost aprobat  Planul şedinţelor Consiliului Profesoral pentru anul de studii 2015-2016. Principalele probleme care au fost dezbătute în cadrul şedinţelor au fost: instituirea Consiliului de Administraţie şi a Comisiei de atestare; aprobarea Planului Managerial al Colegiului pentru anul de studii 2015-2016; asigurarea unui parteneriat eficient pentru o bună pregătire a specialiştilor şi activitatea lor în producţie; organizarea orientării profesionale şi formularea propunerilor argumentate la Proiectul planului de înmatriculare pentru anul 2016; analiza pregătirii elevilor pentru participare la olimpiadele zonale şi republicane;  evaluarea în Colegiu a cadrelor didactice ş.a..

Conform art. 3.1(b) din Statutul Colegiului Tehnic Agricol, organul de administrare operativă în Colegiu este Consiliul de Administraţie. Componenţa Consiliului de Administraţie a fost instituită prin Ordinul nr. 106 din 08.09.2016, în baza deciziei Consiliului Profesoral, proces-verbal nr. 1 din 08.09.2016. La şedinţă Consiliului Profesoral nr.2, din 19.09.2016 a fost aprobat Planul de activitate al Consiliului de Administraţie, pentru anul de studii 2015-2016. Pe parcursul anului de studii au avut loc 10 şedinţe. Principalele probleme care au fost abordate în cadrul şedinţelor au fost: realizarea  Direcţiilor principale de activitate a Colegiilor agricole în anul de studii 2015-2016; realizarea controlului intern al activităţii secţiilor; optimizarea şi eficientizarea instruirii practice a elevilor din Colegiu; calitatea predării disciplinelor de către profesorii nou-angajaţi; executarea bugetului Colegiului, în anul curent şi proiectul finanţării pentru anul viitor; rezultatele obţinute la Staţiunea Didactico – Experimentală a Colegiului în anul 2015 şi sarcini pentru anul 2016.

 

Calendarul anului de învăţământ

Calendarul anului de învăţământ în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca este realizat în baza planurilor de învăţământ în vigoare (ediţia 2016, 2014 în baza Sistemului de Credite şi ediţia 2012).

Elevii anului I studiază conform planurilor de învăţământ, ediţia 2016,  elevii anului II şi III studiază conform planurilor de învăţământ, ediţia 2014, iar elevii anului IV conform planurilor de învăţământ, ediţia 2012.

 

Specialitatea , 1906

Maşini şi aparate electrice de uz casnic, Electrificarea agriculturii

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1

 

Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
II 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

4

săptămîni

3

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămîni

III 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

5

săptămîni

2

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămîni

 

 

Specialitatea 71320, 1903

Electromecanică

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1

 

Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
I 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămînă

3

săptămîni

4

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămîni

II 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

4

săptămîni

3

săptămîni

1

săptămînă

1

săptămînă

11

săptămîni

III 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

5

săptămîni

3

săptămîni

1

săptămînă

1

săptămînă

10

săptămîni

 

 

 

Specialitatea 71330, 1904

Electrificarea agriculturii

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1

 

Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
I 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămînă

4

săptămîni

3

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămîni

II 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

4

săptămîni

3

săptămîni

2

săptămînă

1

săptămînă

10

săptămîni

III 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

2

săptămîni

2

săptămîni

2

săptămînă

1

săptămînă

10

săptămîni

 

Specialitatea 71660, 2051

Exploatarea tehnică a transportului auto, Transport auto

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1 Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
I 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

3

săptămîni

4

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămîni

II 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

3

săptămîni

3

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

11

săptămîni

III 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămîni

3

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

11

săptămîni

 

Specialitatea 71550, 2004

Mecanică agricolă, Mecanizarea agriculturii

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1

 

Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
I 15

săptămîni

15

săptămîni

2

săptămînă

3

săptămînă

4

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămîni

II 15

săptămîni

15

săptămîni

1

săptămînă

2

săptămîni

3

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

13

săptămîni

III 15

săptămîni

15

săptămîni

1

săptămînă

2

săptămîni

4

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

8

săptămîni

 

 

Calendarul anului de studii pentru anul IV

Specialitatea 1906, 1904, 1903

Maşini şi aparate electrice de uz casnic,

Electrificarea agriculturii, Electromecanică

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1

 

Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
IV 14

săptămîni

8

săptămîni

1

săptămînă

1

săptămînă

13

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămînă

 

 

 

Specialitatea 2004

Mecanizarea agriculturii

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1

 

Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
IV 12

săptămîni

8

săptămîni

1

săptămînă

1

săptămînă

15

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămînă

 

Specialitatea 2051

Transport auto

 

Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanţe
Semestrul 1

 

Semestrul 2 Semestrul 1

 

Semestrul 2 Iarnă Primăvară Vară
IV 12

săptămîni

10

săptămîni

1

săptămînă

1

săptămînă

13

săptămîni

2

săptămîni

1

săptămînă

10

săptămînă

 

Lista specialităţilor oferite

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca oferă programe de formare profesională la următoarele specialităţi:

–         1906 Maşini şi aparate electrice de uz casnic;

–         71330, 1904 Electrificarea agriculturii;

–         71320, 1903 Electromecanică;

–         71550, 2004 Mecanizarea agriculturii;

–         71660, 2051 Transport auto.

Specialităţi acreditate

Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost acreditat la data de 27 octombrie 2005 cu eliberarea certificatului de acreditare pentru patru specialităţi:

–         1906 Maşini şi aparate electrice de uz casnic;

–         71330, 1904 Electrificarea agriculturii;

–         71320, 1903 Electromecanică;

–         71550, 2004 Mecanizarea agriculturii.

 

Procedurile de admitere

Admiterea în Colegiu se realizează în baza REGULAMENTULUI de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar din R. Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 545 din 08 iunie 2016. Colegiul înmatriculează candidaţi în baza Certificatului de studii gimnaziale la studii cu frecvenţa la zi şi candidaţi în baza Diplomei de bacalaureat, Atestatului de studii medii generale, Certificatului de studii liceale la studii cu frecvenţă redusă.

Condiţii de acces:

 1. a) absolvenții de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale;
 2. b) absolvenții de liceu, cu Diplomă de bacalaureat;
 3. c) absolvenții școlii medii generale, cu Atestat de studii medii generale;
 4. d) absolvenții de liceu cu Certificat de studii liceale sau echivalente acestora.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la Comisia de admitere, a instituţiei de învăţământ profesional tehnic secundar, un dosar cu următoarele acte:

 1. a) cererea de înscriere la concurs;
 2. b) fișa de înscriere la concursul de admitere;
 3. c) actul de studii, în original;
 4. d) certificatul medical (forma 086-U sau nr.086-E ), eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională solicitat;
 5. e) certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie);
 6. f) 6 fotografii color (3×4 cm) g) documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore;
 7. h) certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate;
 8. i) copiii cu dezabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiza medicală;
 9. j) certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţii Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 10. k) confirmarea apartenenţei la familii de romi l) extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).

 

Regulamentele principale ale instituţiei

Regulamentele principale ale Colegiului Tehnic Agricol din Soroca sunt:

–         Regulamentul intern;

–         Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţământ profesional tehnic postsecundar;

–         Regulamentul de premiere;

–         Regulamentul de activitate al Consiliului profesoral;

–         Regulamentul de activitate al Consiliului de administraţie;

–         Regulamentul de activitate al Consiliului Metodic;

–         Regulamentul de cazare;

–         Regulamentul de acordare a burselor;

–         Regulamentul Consiliului elevilor.

 

Coordonatorul instituţional ECVET

Coordonator instituţional ECVET în Colegiul Tehnic Agricol din Soroca este numit prin ordin directorul-adjunct pentru instruire, iar consultant ECVET şefii secţiilor şi profesori cu experienţă vastă în domeniu.

 

Profilul  instituţiei de învăţămînt
Instituţia de învăţămînt profesional tehnic postsecundar anul fondării adresa email web director Telefon acreditarea instituţiei     nr. hotărîrii / data
1 Colegiul Tehnic Agricol din Soroca 1907 or.Soroca, str.Calea Bălţului, 2 cnesterenco@yandex.ru;  sorocacolegiu@mail.ru portal.senator.md Constantin Nesterenco 0230-2-23-27; 2-23-08 nr.4.4.4. din 27.10.2005 certificat seria AC nr.0106

 

Anexa nr.1
                                                                                               Contingentul de elevi  în anul  de  studii 2015-2016
Instituția de învățamînt Forma de studii          Nr. de elevi pe  ani de studii* Total  elevi Inclusiv Inclusiv Naționalitatea Limba de instruire Înmatriculați în anul de studii 2015            Absolvenţi 2016 % absolvenţi
I II III IV V Buget Contract Total Buget Contract Inclusiv din nr. celor
admişi iniţial
Barbati Femei Moldoveni Români Ruși Ucraineni Romi alte naționalități Romană Rusă Alte limbi total absolvenţi Buget Contract
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Colegiul Tehnic Agricol din Soroca învăţământ la zi 131 131 118 109 489 372 117 479 10 489 489 140 100 40 104 81 23 69,3
învăţământ cu frecvenţă redusă 25 42 40 107 107 107 107 25 25 38 38 95,00
Total 156 173 158 109 596 372 224 479 10 596 596 165 100 65 142 81 61 82,17
*-In tabel vor fi incluse datele la 01. 10.2015